Fundatia “Camera de Arbitraj si Mediere”

Fundaţia „Camera de Arbitraj si Mediere” este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală, apolitică, având drept obiective promovarea şi organizarea medierii, arbitrajului, concilierii, negocierii, ca mijloace de rezolvare a conflictelor de orice natură, stimularea spiritului civic, a cooperării şi a comportamentului non-agresiv în relaţiile interumane. Fundația „Camera de Arbitraj şi Mediere” a fost constituită în anul 2009, în baza Ordonanţei 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată şi completată prin Legea 246/2005 şi a art. 24 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Printre obiectivele Fundaţiei „Camera de Arbitraj și Mediere”, se regăsesc şi următoarele:

 • Promovarea şi organizarea medierii, arbitrajului, concilierii, negocierii, ca mijloace alternative de rezolvare a conflictelor de orice natură;
 • Stimularea spiritului civic, a cooperării şi a comportamentului non-agresiv în relaţiile interumane;
 • Îmbunătățirea calității şi accesibilităţii serviciilor de formare profesională şi instruire în domeniul medierii în vederea dezvoltării ulterioare a resurselor umane;
 • Promovarea și monitorizarea respectării şi apărării drepturilor, intereselor, libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, în concordanţă cu legislaţia naţională, comunitară şi internaţională în vigoare, garantarea respectării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor din România, precum şi a persoanelor apatride, indiferent de naţionalitate, limbă, religie, sex, avere, origine, naştere sau statutul politic, juridic ori internaţional al ţării sau teritoriului de care aparţine persoana;
 • Întărirea autorităţii şi prestigiului instituţiilor medierii şi arbitrajului, şi a celorlalte metode de soluţionare a conflictelor, alternative justiţiei statale;
 • Stabilirea de contacte şi colaborări cu instituţii şi organizaţii având scopuri asemănătoare sau cu autorităţi publice din România sau din străinătate, în vederea aderării la organizaţii profesionale internaţionale;
 • Oferirea de servicii de informare, consiliere și mediere profesională către persoanele în căutarea unui loc de muncă prin activități specifice;
 • Ajutorarea persoanelor aflate în stare de nevoi sociale,
 • Construirea şi punerea în funcţiune a unui aşezământ pentru persoanele vârstnice şi pentru cele aflate în stare de nevoi sociale.

În vederea realizării acestor obiective, Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” derulează următoarele activități principale prin intermediul celor patru departamente pe care le are în componență:

 1. FORMARE PROFESIONALĂ
 • În domeniul formării profesionale a adulţilor, fundaţia a fost autorizată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări să desfășoare un număr de 10 programe de formare profesională: competențe cheie comune mai multor ocupații – competențe sociale și civice; manager proiect; expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene; formator; inspector/referent resurse umane; evaluator de competențe profesionale; operator introducere, validare și prelucrare date; asistent relații publice și comunicare; competențe cheie comune mai multor ocupații – comunicare în limba engleză; competențe cheie comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale.
 • În domeniul medierii fundația a fost autorizată ca furnizor de formare de către Consiliul de mediere și derulează: cursuri de formare iniţială ,,Medierea – metodă alternativă de soluţionare a conflictelor”, 90 de ore, respectiv cursuri de formare continuă.
 • În domeniul arbitrajului, fundația organizează cursuri de formare inițială, cu o durată de 80 de ore, adresate persoanelor cu studii superioare juridice. Absolvenții cursului au ulterior posibilitatea de a se înscrie pe lista de arbitri a unei instituții permanente de arbitraj, respectiv Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere.
 • În vederea desfășurării programelor de formare profesională/perfecționare din domeniile prioritare de formare profesională pentru administrația publică, Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” are încheiat un contract de parteneriat cu A.N.F.P., putându-se aproba, la cerere, derularea de programe de formare profesională/perfecționare pentru anumite grupuri-țintă/strategice.
 1. SERVICII ADR (Alternative Dispute Resolution) – MEDIERE ȘI ARBITRAJ

   Metodele alternative de soluţionare a conflictelor sunt mai eficiente, mai puţin costisitoare şi cu o durată mai redusă decât sistemele convenţionale de soluţionare a litigiilor, aspecte ce sunt extrem de convenabile pentru părţi. Flexibilitatea procedurii le permite părţilor să aleagă timpul, locul, arbitrii, mediatorii, modalităţile de examinare, forma de remediere a litigiului, etc. Confidenţialitatea este un alt avantaj pentru părţile care nu îşi doresc o publicitate negativă, nu doresc a fi cunoscute aspecte private ale vieţii lor personale sau anumite aspecte ce ţin de bunul mers al afacerilor pe care acestea le derulează.

S-a înființat instituția permanentă de arbitraj – Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere, prin intermediul căreia se soluționează numeroase litigii între persoane fizice şi/sau juridice având ca obiect drepturi patrimoniale.

 • CENTRU EUROPEAN PENTRU DREPTURILE OMULUI
 • Centrul European pentru Drepturile Omului, menit să reprezinte un cadru instituţional, la care pot apela persoanele ale căror drepturi au fost încălcate de către autorităţile statului.

Centrul European pentru Drepturile Omului examinează cererile formulate de către cetăţeni privind deciziile, respectiv acţiunile sau inacţiunile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor, organizaţiilor prin care, conform opiniei solicitantului, s-a produs lezarea sau încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale.

Persoanele ale căror drepturi au fost încălcate de către o autoritate publică pot solicita Centrului European pentru Drepturile Omului întreprinderea demersurilor pentru recunoaşterea şi restabilirea dreptului şi soluţionarea conflictului.

 • Biroul de Sesizare și Consiliere Cetățeni vine în sprijinul persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi au fost lezate de către autorităţile publice prin indicarea unor mijloace legale de restabilire a situaţiei anterioare, pentru exercitarea drepturilor garantate de lege.
 • În domeniul serviciilor sociale, pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în statut, și anume ajutorarea persoanelor aflate în stare de nevoi sociale prin construirea și punerea în funcțiune a unui așezământ pentru persoanele vârstnice, fundația a obținut acreditarea pentru furnizarea acestei categorii de servicii în anul 2013. În scopul implementării de proiecte sociale, fundația a achiziționat un teren în suprafață de 5015 mp.
 1. CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, ÎN AFACERI ȘI ÎN ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
 • Consultanța Juridică are în vedere nevoia de informare a cetățenilor identificată la nivel local și regional. Aceasta cuprinde nevoia transparenței cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, o reprezentare democratică bazată pe principiul egalităț Dat fiind faptul că serviciile juridice sau orice serviciu de consultanță este costisitor, venim în sprijinul persoanelor care nu-și permit să plătească un avocat sau un jurist pentru a obține o informare de calitate, avizată, corespunzătoare problemei cu care acestea se confruntă.
 • În ceea ce privește domeniul afacerilor, practica fundației se concentrează, în general, pe consultanță în afaceri si în special pe consultanța în domeniul legislativ, către persoane juridice românești și străine, care își desfășoară activitatea în România sau străinătate, acoperind toate operațiunile care pot fi realizate de către o societate începând cu momentul constituirii sale și până la lichidare.
 • În domeniul atragerii de fonduri europene nerambursabile, fundația oferă consultanță, la înalte standarde calitative, și soluții complete privind întocmirea și depunerea documentației necesare, indiferent de domeniul de activitate. Beneficiarii se pot baza pe experiența consultanților de management, experiență dobândită atât în scrierea de proiecte, cât și în evaluarea acestora.

Intenționăm să dezvoltăm parteneriate cu instituții centrale și locale în elaborarea și/sau implementarea unor propuneri de proiecte care se încadrează în:

 • Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020:

 – cererea de proiecte CP 1/2015 – Sprijinirea acțiunilor privind aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate, precum și a măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

 •  Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020:

– cererea de proiecte IP 2/2015 – Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern prin încheierea de parteneriate cu beneficiarii eligibili.